Chi tiết câu hỏi :

Bếp ăn tập thể của trường mầm non (dưới 200 học sinh) được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hiệu lực đến ngày 31/10/2020 thì sau đó có phải xin cấp lại hay không? Nếu có thì cơ quan nào cấp?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Y tế

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực ngày 2/2/2018 quy định cụ thể đối tượng cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Khoản 1 Điều 12, trong đó có bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm.

Do vậy, nếu bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm thì thuộc diện không phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Trường hợp bếp ăn tập thể có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm và đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện và sắp hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đề nghị cơ sở liên hệ với cơ quan cấp Giấy chứng nhận để được hướng dẫn thủ tục cấp theo quy định.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: