Chi tiết câu hỏi :

Tôi xin hỏi, nhà và công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất theo Khoản 2 Điều 89 Luật Đất đai vẫn còn có thể sử dụng bình thường, thuộc diện đủ điều kiện tính tiền bồi thường nhưng có “giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại” bằng 0 thì có được bồi thường hỗ trợ không? Theo Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: “Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại là Tgt = G – (G/T) x T1, nếu T = T1 thì Tgt = 0”. Như vậy, nếu Tgt = 0 thì khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình cũng bằng 0.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã quy định:

“Việc bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng bị thiệt hại được xác định theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP mà bằng không (0), thời gian sử dụng bằng (=) thời gian khấu hao thì nhà, công trình xây dựng đó đã hết thời gian khấu hao, không còn giá trị sử dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành nên khi Nhà nước thu hồi đất thì nhà, công trình xây dựng khác này không được bồi thường.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: