Chi tiết câu hỏi :

Trong thời gian vừa qua quá trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án, đơn vị chúng tôi đã gặp một số vướng mắc liên quan tới chi phí quản lý dự án như sau:

Khoản 8 Điều 13 Nghị định 42/2017/NĐ-CP quy định chủ đầu tư không đủ năng lực có thể thuê tư vấn quản lý dự án. Theo đó, đơn vị chúng tôi đã được các đơn vị trên địa bàn ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án các dự án có giá trị dưới 15 tỷ đồng (phần việc trong hợp đồng được ký bao gồm toàn bộ công việc tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BXD).

Do vậy, khi trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi phí quản lý dự án được đưa vào bảng số 1 (phần công việc đã thực hiện) kèm theo chú thích phần chi phí quản lý dự án được nêu trên là toàn bộ chi phí quản lý dự án cần thiết tới khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đơn vị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho rằng việc làm này là không phù hợp. Chủ đầu tư không có quyền lựa chọn hình thức quản lý dự án và không được ký hợp đồng quản lý dự án khi chưa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của người có thẩm quyền (hình thức quản lý dự án do người quyết định đầu tư quyết định và được ghi tại quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật).

Vậy trong trường hợp này kính đề nghị quý Bộ cho hướng giải quyết cụ thể (lưu ý gói thầu tư vấn quản lý dự án cùng với gói tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra cũng đã được chủ đầu tư tự phê duyệt tại quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư). Thực tế triển khai hiện nay tất cả các dự án thì đều thuê tư vấn quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư do vậy việc chỉ được ký hợp đồng tư vấn sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của người có thẩm quyền là chưa phù hợp.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Căn cứ nội dung, khối lượng công việc được thuê, chi phí tư vấn quản lý dự án được xác định bằng dự toán. Chi phí tư vấn quản lý dự án (đã bao gồm thuế GTGT) cộng với chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư không vượt chi phí quản lý dự án theo quy định.

Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để được hướng dẫn rõ hơn, ông Hải có thể gửi văn bản đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị giải đáp.

Bài viết cùng chủ đề: