Chi tiết câu hỏi :

Xin hỏi, viên chức được điều động, giới thiệu bầu giữ chức danh cán bộ cấp xã thì sau đó có được tiếp nhận lại làm viên chức không (thời gian làm cán bộ cấp xã chưa đủ 5 năm)? Nếu được thì thủ tục như thế nào? Trình tự, thủ tục tiếp nhận vào viên chức đối với trường hợp quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP như thế nào?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì trường hợp đã là viên chức được cấp có thẩm quyền điều động, giới thiệu bầu giữ chức danh cán bộ cấp xã, nếu cấp có thẩm quyền quyết định điều động trở lại làm viên chức thì không yêu cầu phải có thời gian làm cán bộ cấp xã từ đủ 5 năm trở lên.

Đối với các đối tượng quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP khi tiếp nhận vào làm viên chức không phải thực hiện quy trình (thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch), nhưng phải đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức nói chung và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Bài viết cùng chủ đề: