Chi tiết câu hỏi :

Cơ quan tôi thực hiện 1 công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Cơ quan tôi đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, tuy nhiên do vướng mặt bằng nên phải kéo dài thời gian thi công. Vậy, cơ quan tôi có phải trình xin người quyết định đầu tư gia hạn thời gian thi công và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc tổ chức và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ trình tự thủ tục đầu tư được quy định tại Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn dưới luật.

Nội dung quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 32 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư căn cứ quy định hiện hành để điều chỉnh thời gian thi công xây dựng công trình.

Việc lập kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu.

Bài viết cùng chủ đề: