Chi tiết câu hỏi :

Cơ quan tôi đang thực hiện một dự án đầu tư có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách. Cơ quan tôi có một số cá nhân có năng lực chuyên môn phù hợp để quản lý một số phần trong dự án, vậy chúng tôi thuê thêm ban quản lý dự án khu vực hoặc chuyên ngành để có đủ năng lực thực hiện các phần còn lại của công tác quản lý dự án có được không? Nếu được chúng tôi phân công rõ nhiệm vụ của từng từng đơn vị (chủ đầu tư, ban quản lý dự án khu vực hoặc chuyên ngành) và giá trị phần công việc hiện của các đơn vị theo dự toán được chủ đầu tư phê duyệt có đúng không? Chủ đầu tư có phải trình người quyết định đầu tư phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu với ban quản lý dự án khu vực, chuyên ngành không (ở đây người quyết định đầu tư đã phê duyệt hình thức quản lý dự án là: Chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành để thực hiện quản lý dự án theo quy định hiện hành)?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu (trong đó có gói thầu tư vấn quản lý dự án) thực hiện theo quy định tại Chương III Luật Đấu thầu. Việc lựa chọn nhà thầu phải căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt. Ngoài ra, đối với vấn đề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đề nghị công dân liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn. 

Bài viết cùng chủ đề: