Chi tiết câu hỏi :

Ông Nguyễn Văn A có trình độ trung cấp, được tuyển dụng làm viên chức từ năm 2006-2012. Ông A tốt nghiệp đại học, nhưng đến năm 2020 mới được xét thăng hạng (do tỉnh không tổ chức). Tôi xin hỏi, ông A có được xem xét, tiếp nhận vào làm công chức từ cấp huyện trở lên không (trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển)? 

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định việc tiếp nhận vào công chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Do vậy, đề nghị ông Nguyễn Văn Việt căn cứ vào vị trí cần tuyển dụng vào làm công chức huyện để liên hệ với cấp có thẩm quyền tuyển dụng xem xét về điều kiện tiêu chuẩn để tiếp nhận vào làm công chức.

Bài viết cùng chủ đề: