Chi tiết câu hỏi :

Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định:

“Điều 3. Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

… 2. Các căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

… b) Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội”.

Tôi xin hỏi, đối tượng được hưởng lương thường xuyên là gồm những đối tượng nào?

Tôi đứng tên một thửa đất trồng cây lâu năm. Tôi làm công nhân cho công ty tư nhân, hưởng tiền lương hằng tháng. Giờ nghỉ, ngày nghỉ, tôi làm vườn trái cây có thu nhập thường xuyên từ vườn, vậy tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 30 Điều 3 Luật Đất đai quy định giải thích thuật ngữ “hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp”.

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định cụ thể trách nhiệm, trường hợp và căn cứ để xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công nhân được hưởng lương thường xuyên thì không phải là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Bài viết cùng chủ đề: