Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi dự thầu 1 gói thầu có giá trị xây lắp được duyệt là 4,4 tỷ đồng; gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung, chi phí dự phòng. Tuy nhiên, hồ sơ mời thầu chỉ mời hạng mục xây lắp và hạng mục chung, không có phần dự phòng. Xin hỏi, đây là hợp đồng trọn gói, chi phí dự phòng có được tính trong giá dự thầu không? Nếu được tính thì tách riêng giá dự phòng hay phân bổ vào giá dự thầu của từng mục đầu công việc? Nếu giá dự phòng được phân bổ vào trong giá dự thầu của từng đầu công việc, khi thanh, quyết toán mà không phát sinh khối lượng thì giá trị dự phòng có bị cắt bỏ không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án.

Trường hợp dự toán đã được phê duyệt trước khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì căn cứ dự toán để lập giá gói thầu.

Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng (chi phí dự phòng trượt giá, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có)), phí, lệ phí và thuế.

Đối với các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không.

Chi phí dự phòng do chủ đầu tư xác định theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt mức tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Theo đó, chi phí dự phòng thực hiện theo quy định nêu trên. Khi áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nhà thầu được thanh toán bằng đúng giá ghi trong hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: