Chi tiết câu hỏi :

Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 22/2010/TT-BKH có quy định, chi phí giám sát đánh giá của chủ đầu tư được tính bằng 20% chi phí quản lý dự án theo quy định hiện hành. Tôi xin hỏi, dự án được phê duyệt là dự án nhóm B, có chi phí giám sát đánh giá của chủ đầu tư được tính bằng 20% chi phí quản lý dự án, thì chi phí giám sát này có nằm trong chi phí quản lý dự án không? Chủ đầu tư có được hưởng chi phí trên không? (Đơn vị thẩm tra quyết toán cho rằng chi phí trên nằm trong chi phí quản lý dự án nên chủ đầu tư không được hưởng và xuất toán chi phí trên).

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí quản lý dự án quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Định mức chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, đã bao gồm chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: