Chi tiết câu hỏi :

Xin hỏi, nhân viên thiết bị thí nghiệm tại trường đại học, có trình độ từ đại học trở lên, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp tương tự như quy định trong Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT thì được xếp chức danh nghề nghiệp là gì và hưởng bậc lương nào là đúng? Hiện nay đã có văn bản nào quy định về vấn đề này chưa? Theo tôi tham khảo, căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị trong các trường trung học thì nhân viên thiết bị, thí nghiệm các trường trung học có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên được xếp mã số chức danh nghề là V.07.07.20, bậc lương loại A0.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng: Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 1/10/2020 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập và Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT thay thế: Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 6/11/2015 hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập).

Đối với viên chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực khác được thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương theo quy định của các Bộ quản lý viên chức chuyên ngành.

Hiện nay, chưa có văn bản riêng quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị trong các trường đại học công lập. Tuy nhiên, đối với viên chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, cán bộ làm việc trong các phòng thí nghiệm… tại các trường đại học được áp dụng chủ yếu ngạch kỹ sư/kỹ thuật viên trước đây (theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV ngày 5/10/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ) và hiện nay theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 1/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/1/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV). Các chức danh trên do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, do đó việc bổ nhiệm và xếp lương được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: