Chi tiết câu hỏi :

Tôi là giáo viên trung học cơ sở, đã có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 2 và hưởng lương theo chức danh này. Năm học 2020 – 2021, tôi được điều động sang trường tiểu học. Xin hỏi, tôi có phải bồi dưỡng lại chức danh nghề nghiệp giáo viên bậc tiểu học không? Nếu có thì lương của tôi sẽ được tính như thế nào trong khi chưa có chứng chỉ?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Khi giáo viên cấp trung học cơ sở được chuyển sang dạy cấp tiểu học và đạt các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học tương ứng thông qua hình thức xét chuyển.

Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các quy định khác có liên quan.

Theo đó, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền phân cấp, trong đó có nội dung về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ có giá trị thay thế (theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức).

Đề nghị ông Nguyễn Quang Anh liên hệ với cấp có thẩm quyền theo phân cấp tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể nhằm bảo đảm quyền lợi của mình.

Bài viết cùng chủ đề: