Chi tiết câu hỏi :

Tôi xin hỏi, trường hợp nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát do cùng 1 nhà thầu lập thì để rút ngắn tiến độ, chủ đầu tư có thể phê duyệt đồng thời nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát được không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, trình tự quản lý chất lượng khảo sát xây dựng theo thứ tự bao gồm:

– Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

– Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

– Quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng;

– Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập; trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình chủ đầu tư phê duyệt.

Với các nội dung nêu trên, việc phê duyệt đồng thời nhiệm vụ khảo sát xây dựng và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng là không có cơ sở.

Bài viết cùng chủ đề: