Chi tiết câu hỏi :

Ông Võ Hoàng Anh làm việc tại công ty kiểm toán độc lập. Công ty ông đang vướng mắc về việc ký báo cáo kiểm toán, cụ thể như sau:

Khoản 3 Điều 46 Luật Kiểm toán độc lập quy định:

“Điều 46. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

3. Báo cáo kiểm toán phải có chữ ký của kiểm toán viên hành nghề do doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam giao phụ trách cuộc kiểm toán và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật. Người được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật phải là kiểm toán viên hành nghề”.

Ông Hoàng Anh hỏi, người được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật ký vào báo cáo kiểm toán có thể ủy quyền cho nhân viên hoặc trưởng phòng kiểm toán ký không, hay bắt buộc là giám đốc, phó giám đốc của doanh nghiệp?

Hợp đồng kiểm toán do công ty ký, nhưng ủy quyền cho chi nhánh công ty và kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại chi nhánh công ty quản lý cuộc kiểm toán và ký báo cáo kiểm toán có được hay không (chi nhánh công ty ông đã được hành nghề kiểm toán theo đúng quy định của Bộ Tài chính)?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài chính

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Đoạn 40 của Chuẩn mực kiểm toán số 700 – Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 6/12/2012 của Bộ Tài chính có quy định:

“40. Báo cáo kiểm toán phải có 2 chữ ký, gồm chữ ký của kiểm toán viên hành nghề được giao phụ trách cuộc kiểm toán và chữ ký của thành viên ban giám đốc là người đại diện theo pháp luật phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán…”.

Ngoài ra, đoạn A37 của Chuẩn mực kiểm toán số 700 có hướng dẫn:

“A37. Báo cáo kiểm toán phải có 2 chữ ký của 2 kiểm toán viên hành nghề, dưới mỗi chữ ký phải ghi rõ họ và tên, số đăng ký hành nghề kiểm toán. Chữ ký thứ nhất trên báo cáo kiểm toán là của kiểm toán viên hành nghề được giao phụ trách cuộc kiểm toán và chữ ký thứ hai là của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật được ký báo cáo kiểm toán phải là thành viên ban giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán”.

Căn cứ quy định trên, người được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật được ký báo cáo kiểm toán phải là thành viên ban giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: