Chi tiết câu hỏi :

Tôi xin hỏi người có quyết định tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp được tiếp nhận vào làm công chức theo đúng quy định của pháp luật thì được hưởng phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp công vụ.

Bài viết cùng chủ đề: