Chi tiết câu hỏi :

Xin hỏi, trường hợp thương nhân là đại lý tự thực hiện chương trình khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ đang kinh doanh từ bên giao đại lý, nhưng tự chịu chi phí khuyến mại và độc lập, không liên quan tới thương nhân giao đại lý thì có được không? Thủ tục thông báo, đăng ký khuyến mại sẽ do bên nào thực hiện?

Theo tôi tham khảo, tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Thương nhân thực hiện khuyến mại, gồm:

a) Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật);

b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó”.

Quy định nêu trên không hướng dẫn rõ liệu thương nhân thực hiện khuyến mại có thể là đại lý hay không mà chỉ để cập tới thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện khuyến mại gián tiếp thông qua thương nhân là đại lý. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn.

Ngoài ra, thương nhân đại lý khi thực hiện hoạt động khuyến mại có được kê khai hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ mình được giao đại lý hay không? Trường hợp nếu kê khai có bị coi là vi phạm quy định vì không có quyền khuyến mại hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Công Thương

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại quy định:

Thương nhân thực hiện khuyến mại gồm thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật).

Thương nhân phân phối (thương nhân đại lý) có thể tự mình trực tiếp thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.

Khi đó, thương nhân đại lý sẽ trở thành thương nhân thực hiện khuyến mại và sẽ phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo/đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định hiện hành.

Về việc kê khai hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong chương trình khuyến mại chính là hàng hóa, dịch vụ mà thương nhân đại lý kinh doanh (được giao đại lý).

Bài viết cùng chủ đề: