Chi tiết câu hỏi :

Tôi là công chức đồng thời là đảng viên, có hộ khẩu ở tỉnh Kiên Giang, thuộc 21 tỉnh có mức sinh thấp theo Quyết định số 588/QĐ-TTg. Vừa qua, vợ tôi sinh con thứ 3. Xin hỏi, tôi có bị kỷ luật về đảng và xử phạt theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định thì trường hợp đảng viên là công chức sinh con thứ 3, nếu không thuộc trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình theo Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư thì sẽ bị xử lý kỷ luật về đảng theo Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm: Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách…

Theo Điều 9 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: