Chi tiết câu hỏi :

Mục 2 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quy định: “Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần công việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh”. Tại Mẫu số 03 (webform), Tiêu chí Tại mục 2.2: Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng lại ghi “Không áp dụng” đối với từng thành viên liên danh. Tại Phần hướng dẫn của Mẫu số 03 Mục c, Phần (4): Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc đánh giá tiêu chuẩn về doanh thu của từng thành viên liên danh căn cứ vào giá trị, khối lượng do từng thành viên đảm nhận. Tôi xin hỏi, việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) qua mạng đối với nhà thầu liên danh căn cứ vào nội dung trên biểu mẫu hay tại tiêu chuẩn đánh giá?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.2 Mẫu số 03 Chương IV Mẫu E-HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khái niệm “không áp dụng” được hiểu là không phải tuân thủ nội dung tương ứng trong tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: