Chi tiết câu hỏi :

Tôi công tác tại một tổ chức khoa học và công nghệ. Căn cứ Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, địa phương tôi ban hành định mức phân bổ ngân sách cho lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Xin hỏi, việc giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng thực hiện theo quy định về định mức này có đúng không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài chính

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập thì các loại nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập sử dụng ngân sách Nhà nước gồm:

– Nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

– Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng;

– Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước;

– Nhiệm vụ khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, đối với nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã quy định cụ thể nội dung nguyên tắc ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 90/2017/TT-BTC quy định:

“Đối với các địa phương có ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách cho lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn, việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập được thực hiện theo quy định của địa phương”.

Theo đó, trường hợp địa phương ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách cho lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thì việc giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng thực hiện theo quy định của địa phương.

Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và Thông tư số 90/2017/TT-BTC đã quy định rõ kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhằm bảo đảm chi tiền lương, hoạt động bộ máy của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được phân loại là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, về nguyên tắc đơn vị đã tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động.

Vì vậy, trường hợp đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (theo đúng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP), đề nghị thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 90/2017/TT-BTC.

Bài viết cùng chủ đề: