Chi tiết câu hỏi :

Tại Điểm a Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định, người làm chứng chỉ hành nghề dược phải đăng ký tên lên Sở Y tế trước. Quy định này đã được bãi bỏ bởi Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP. Vừa qua, khi tôi làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề dược thì Sở Y tế vẫn yêu cầu đăng ký tên lên Sở trước. Như vậy có đúng không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Y tế

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm a Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược:

“Cơ sở thực hành chuyên môn:

Đối với cơ sở bán lẻ thuốc:

a) Ngoài việc thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều này, trước khi hướng dẫn thực hành chuyên môn cho người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở mình, người đứng đầu cơ sở thực hành phải gửi danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này về Sở Y tế nơi cơ sở đó đặt trụ sở, trong đó phải nêu rõ các nội dung sau: Tên, địa chỉ cơ sở thực hành; họ và tên người đăng ký thực hành; nội dung thực hành; thời gian bắt đầu thực hành; người được giao hướng dẫn thực hành;”.

Theo Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế:

“Bãi bỏ các quy định sau đây của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Dược:

Khoản 4 Điều 19”.

Như vậy, hiện nay cơ sở thực hành chuyên môn bán lẻ thuốc không cần phải gửi danh sách đăng ký lên Sở Y tế trước khi hướng dẫn thực hành chuyên môn cho người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật Dược; Điều 3 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Dược; Khoản 1 Điều 4 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018  của Chính phủ quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

Bài viết cùng chủ đề: