Chi tiết câu hỏi :

Năm 2014, tôi được tuyển dụng làm việc tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ và được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (01.004). Năm 2016, tôi được điều động công tác tại Văn phòng Sở Nội vụ, được phân công nhiệm vụ văn thư, lưu trữ. Ngày 5/2/2018, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định chuyển ngạch của tôi từ ngạch cán sự cũ (01.004) sang ngạch nhân viên hành chính mới (01.005). Xin hỏi, việc chuyển ngạch cho bà như nêu trên có phù hợp không? Tôi đã đủ tiêu chuẩn giữ ngạch cán sự mới từ tháng 6/2018 (có bằng đại học, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ) nhưng chưa được xem xét bổ nhiệm ngạch cán sự mới do tôi thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ nên chỉ được xếp ngạch nhân viên, như vậy có đúng không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Việc chuyển xếp đối với các trường hợp công chức hiện đang xếp ngạch cán sự cũ (01.004) sang ngạch công chức chuyên ngành hành chính mới theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ.

Việc bổ nhiệm ngạch công chức tương ứng đối với vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền về đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức nơi công chức công tác.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: