Chi tiết câu hỏi :

Theo quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2017 thì:… Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng).

Tôi được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên (01003) từ tháng 7/2010 đến tháng 7/2012 (24 tháng giữ ngạch chuyên viên). Từ tháng 8/2012 đến tháng 2/2020 tôi được bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên (04025). Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2020 tôi được chuyển sang ngạch chuyên viên (8 tháng giữ ngạch chuyên viên). Như vậy, tính từ tháng 7/2010 đến tháng 11/2020 tôi có 32 tháng giữ ngạch chuyên viên. Đối chiếu với quy định “….. trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng)”, xin hỏi tính đến tháng 11/2020 tôi có đủ điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điểm d Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì trường hợp ông Nguyễn Minh Quẩn đáp ứng được yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu ở ngạch chuyên viên để được đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính. 

Bài viết cùng chủ đề: