Chi tiết câu hỏi :

Tôi xin hỏi, theo Nghị định số 10/2019/NĐ-CP, công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm thì khi trình cơ quan đại diện kế hoạch SXKD hàng năm có phải trình kèm theo kế hoạch đầu tư của năm đó không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/1/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước quy định:

“Cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt để Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty quyết định kế hoạch 05 năm (bao gồm chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm) và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ”.

Tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước quy định:

“Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm theo các nội dung quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định này”.

Tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP đã quy định các nội dung cụ thể của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm.

Theo đó, căn cứ quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm để công bố theo quy định.

Bài viết cùng chủ đề: