Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi được thành phố giao tự thực hiện một số dự án quy mô nhỏ; trong quá trình thực hiện có điều chỉnh một số chi tiết nhỏ về thiết kế và điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số hạng mục công việc (có cả tăng và giảm), tuy nhiên vẫn bảo đảm việc điều chỉnh không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Xin hỏi, trong trường hợp này công ty có cần xin ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư trước khi phê duyệt dự toán điều chỉnh hay không? Có trường hợp nào chủ đầu tư phê duyệt dự toán điều chỉnh mà không cần xin ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc quản lý và sử dụng chi phí dự phòng thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 09/2019/TT-BXD và Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ông Danh căn cứ vào các quy định nêu trên để tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: