Chi tiết câu hỏi :

Theo Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 thì: “Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau:…”. Tôi là cán bộ hải quan công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn từ năm 2009, đến tháng 12/2010 thì tôi chuyển công tác ra khỏi vùng điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Tháng 4/2014 tôi lại được phân công đến nhận công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Kể từ ngày 1/12/2019, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ. Đề nghị ông Hà Mạnh Tuấn liên hệ với cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác để được giải đáp.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: