Chi tiết câu hỏi :

Đơn vị của tôi đang lập hồ sơ mời thầu (HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của gói thầu thi công xây dựng và gói thầu tư vấn giám sát. Trong HSMT có yêu cầu nhà thầu phải chuẩn bị thiết bị và nhân sự mà nhà thầu đã kê khai trong HSDT để chủ đầu tư và bên mời thầu xác minh khi có yêu cầu của bên mời thầu và chủ đầu tư, nếu phát hiện thiết bị của nhà thầu không phù hợp với bản kê khai mà nhà thầu đã kê trong HSDT hoặc nhà thầu không điều động được thiết bị thì nhà thầu được xem là gian lận trong đấu thầu.

Xin hỏi, quy định nội dung nêu trên có hạn chế sự tham gia của các nhà thầu hay không?

Trong HSDT nhà thầu có kê khai thiết bị và cung cấp chứng thư thẩm định giá tài sản để chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu nhưng trong chứng thư thẩm định giá tài sản có ghi nội dung: Chứng thư này không có giá trị thay thế cho bất kỳ loại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản nào của khách hàng yêu cầu thẩm định giá.

Xin hỏi, nhà thầu cung cấp chứng thư thẩm định giá tài sản để chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu có phù hợp hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 18 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối với các thiết bị chính như đã nêu trong danh sách theo yêu cầu quy định tại Điểm b Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê.

Theo đó, việc đưa ra yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Trường hợp nhà thầu đã kê khai thiết bị và cung cấp tài liệu chứng minh nhưng bên mời thầu nhận thấy chưa rõ thì yêu cầu nhà thầu làm rõ theo Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Bài viết cùng chủ đề: