Chi tiết câu hỏi :

Hóa đơn của công ty tôi do Phó Giám đốc ký (đã có giấy ủy quyền). Tuy nhiên, công ty đang có 2 bộ phận cùng xuất hóa đơn nhưng địa điểm cách xa nhau. Công ty tôi muốn làm thêm 1 ủy quyền cho Trưởng phòng kinh doanh được ký hóa đơn như Phó Giám đốc có được không? Công ty có được phép ủy quyền thêm cho Trưởng phòng kinh doanh ký hóa đơn không? Nếu Trưởng phòng kinh doanh, Phó Giám đốc ký thay Giám đốc thì có được ký tên vào tiêu thức “thủ trưởng đơn vị” trên hóa đơn và đóng dấu của công ty lên trên chữ ký của họ không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài chính

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; quy định về lập hóa đơn như sau:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty của bà Lê Hạnh Hoa có 2 bộ phận cùng xuất hóa đơn nhưng địa điểm cách xa nhau cần ủy quyền cho cấp dưới ký thay thủ trưởng đơn vị thì thủ trưởng đơn vị phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên tại tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: