Chi tiết câu hỏi :

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“Thương nhân thực hiện khuyến mại, gồm:

a) Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật);

b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.”

Tôi xin hỏi, trong trường hợp thương nhân đại lý được tự thực hiện chương trình khuyến mại thì giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại sẽ được xác định như thế nào? Sẽ là giá trị hàng hóa, dịch vụ mà bên đại lý nhập từ bên giao đại lý, giá niêm yết bán đúng hay chỉ tính trên giá trị hoa hồng, lợi nhuận chênh lệch mà thương nhân đại lý được hưởng?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Công Thương

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 1 Điều 93 Luật Thương mại quy định: “Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó”.

Như vậy, giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là giá bán hàng hóa/giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng (ở trường hợp trong câu hỏi của ông Khánh là giá đại lý niêm yết bán cho khách hàng).

Bài viết cùng chủ đề: