Chi tiết câu hỏi :

Tôi tốt nghiệp đại học ngành sư phạm tâm lý giáo dục và đã có bằng thạc sĩ tâm lý học. Tôi đang giảng dạy tại trường đại học. Xin hỏi, tôi có phải học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập được quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập không quy định giảng viên phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: