Chi tiết câu hỏi :

Xin hỏi, người giữ chức vụ trưởng phòng kiêm nhiệm giảng viên (50%) thì số giờ nghiên cứu khoa học được tính như thế nào? Có được giảm trừ giờ nghiên cứu khoa học theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Định mức giờ chuẩn giảng dạy tối thiểu đối với giảng viên được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác quản lý, đảng, đoàn thể được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT.

Quy định về nghiên cứu khoa học được quy định tại Điều 5 Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT.

Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT không quy định việc giảm trừ định mức đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho giảng viên và quy định cụ thể về số giờ nghiên cứu khoa học được quy đổi từ các loại hình sản phẩm khoa học và công nghệ, hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ được giao cho thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: