Chi tiết câu hỏi :

Tôi là chủ tịch công đoàn trường THPT, được giảm trừ 3 tiết/tuần, đồng thời là tổ trưởng chuyên môn nên được giảm 3 tiết và nhà trường phân công  tôi làm chủ nhiệm một lớp 12 nên được giảm trừ 4 tiết/tuần. Tuy nhiên khi duyệt số tiết dạy thêm, nhà trường chỉ đồng ý cho tôi được 4 tiết giảm trừ (cao nhất).

Trong khi theo tìm hiểu Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT, tôi hiểu số tiết giảm trừ của tôi phải là 3 (chủ tịch công đoàn) cộng với 4 (giảm trừ cao nhất bên chính quyền) thành 7 tiết giảm trừ mỗi tuần. Xin hỏi, số tiết giảm trừ mỗi tuần của tôi là 7 hay 3 tiết?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 26/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông thì tại Khoản 5 Điều 9 quy định: “Để bảo đảm chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất”.

Như vậy, đối với các chức vụ kiêm nhiệm, giáo viên chỉ được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: