Chi tiết câu hỏi :

Cháu tôi đã học học kỳ I lớp 8 năm học 2020-2021. Vì điều kiện gia đình nên tôi muốn bảo lưu kết quả học tập cho cháu trong năm học này. Xin hỏi, quy định về bảo lưu đối với cấp trung học cơ sở như thế nào?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông quy định: Học sinh không được lên lớp khi nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

Như vậy, theo quy định trên nếu cháu của bà Nguyễn Thị Thanh Trang nghỉ quá 45 buổi học thì không được lên lớp, năm học tiếp theo sẽ bắt đầu học lại lớp 8 từ đầu năm học.

Trước năm học mới nếu cháu bà có nguyện vọng đi học trở lại và còn trong độ tuổi quy định thì sẽ phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 6 của Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Bài viết cùng chủ đề: