Chi tiết câu hỏi :

Con tôi đang học tại một trường trung học phổ thông. Thời gian học chính khoá vào các sáng từ thứ 2 đến thứ 7 (từ 7h30 đến 11h30) và học chuyên đề bắt buộc (Toán-Lý-Hoá) vào 4 buổi chiều/tuần (từ 14h đến16h30), mỗi buổi 2-3 tiết. Theo tôi tìm hiểu, tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn là 35 tiết học/35 tuần học. Xin hỏi, việc giảng dạy như ở trường của con tôi có đúng quy định không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Thời lượng học tập được quy định trong Kế hoạch giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở đó có 4 tiết học tự chọn/1 tuần. Việc bố trí học 2 buổi/ngày là do nhà trường tổ chức thực hiện nhưng không quá 7 tiết/ngày, mỗi tuần không quá 6 ngày (đối với cấp trung học cơ sở); không quá 8 tiết/ngày, mỗi quân không quá 6 ngày (đối với cấp trung học phổ thông) theo Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 1/11/2010.

Tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn lựa chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (ban hành kèm theo Thông sư số 32/2018/TT-BGDĐT) là 35 tiết học nhưng hiện nay chưa áp dụng.

Năm học 2020-2021, Chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng bắt đầu với lớp 1 và triển khai theo lộ trình cuốn chiếu. Tới năm học 2022-2023 mới bắt đầu áp dụng đến lớp 10 cấp trung học phổ thông.

Bài viết cùng chủ đề: