Chi tiết câu hỏi :

Tôi đang thực hiện công trình giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp. Theo quy định, bản vẽ trích đo địa chính lần đầu phải đủ 4 dấu (đơn vị đo đạc, Văn phòng Đăng ký đất đai, địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường), bản vẽ chỉnh sửa thì chỉ cần 2 dấu. Đến nay dự án đã xong, tôi muốn lập bản vẽ hoàn công. Xin hỏi, bản vẽ hoàn công có cần đủ 4 dấu hay không và được quy định ở đâu?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trình tự, thủ tục và hồ sơ đối với công tác giải phóng mặt bằng cho dự án khu công nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn Luật.

Căn cứ Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, đối với các công tác liên quan đến xây dựng như san nền, xây dựng các công trình bảo vệ đất, đường, hệ thống thoát nước,… thì việc lập và xác nhận bản vẽ hoàn công được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: