Chi tiết câu hỏi :

Tôi là chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, theo sự phân công, tôi được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện; làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý dự án. Trong quyết định bổ nhiệm, tôi được hưởng phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác (nếu có) tại Ban quản lý dự án mà không đề cập tới tiền lương. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện vẫn thực hiện chi trả lương hàng tháng, còn tôi hưởng phụ cấp chức vụ, các khoản phụ cấp khác và tiền thu nhập tăng thêm tại Ban quản lý dự án.

Trong năm đoàn kiểm tra của kho bạc về tình hình quản lý và sử dụng các nguồn thu của đơn vị có kiến nghị như sau: Chi thu nhập tăng thêm cho tôi là chưa đúng với quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC và Thông tư 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2017/TT-BTC. Tôi xin hỏi, kết luận của đoàn kiểm tra như vậy có đúng không? Tôi có được hưởng tiền thu nhập tăng thêm tại Ban quản lý dự án huyện hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài chính

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Chi thu nhập tăng thêm đối với người lao động thuộc Ban quản lý dự án nhóm II được quy định tại Điểm a Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng đối với các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước như sau:

“b) Chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án (gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng tiền lương từ chi phí quản lý dự án) trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm”.

Theo câu hỏi của ông, Giám đốc Ban quản lý dự án nhóm II của huyện được biệt phái từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng và đang hưởng tiền lương từ Phòng cũ nên không phải là đối tượng hưởng tiền lương từ chi phí quản lý dự án, do đó không được hưởng chi thu nhập tăng thêm.

Bài viết cùng chủ đề: