Chi tiết câu hỏi :

Đơn vị tôi có 1 gói thầu gồm cung cấp cây giống chiếm 15% giá gói thầu và trồng, chăm sóc cây chiếm 85% giá gói thầu. Đơn vị thiết kế là công ty A. Trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu B có hợp đồng nguyên tắc với công ty A là nếu trúng thầu thì công ty A sẽ cung cấp cây giống cho nhà thầu B. Xin hỏi, nhà thầu B có được đánh giá là hợp lệ hay không, có vi phạm Điều 6 Luật Đấu thầu hay Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về bảo đảm cạnh tranh và vi phạm Điểm đ Khoản 6 Điều 89 của Luật Đấu thầu về việc bảo đảm công bằng, minh bạch hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Luật Đấu thầu, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

Điểm đ Khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu quy định, một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó.

Theo đó, trường hợp nhà thầu B độc lập về pháp lý và tài chính với nhà thầu tư vấn thiết kế, đồng thời trước đó nhà thầu B không cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu đang xét thì không bị coi là vi phạm quy định nêu trên. 

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: