Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi tham gia thiết kế công trình trường học, thuộc loại công trình dân dụng. Hồ sơ năng lực đã được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cấp chứng chỉ hoạt động thiết kế công trình dân dụng cấp III (chưa cấp thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật). Tuy nhiên trong hồ sơ thiết kế được lập có hạng mục phụ trợ gồm sân vườn nhà xe, tường rào (thuộc loại hạ tầng kỹ thuật theo bảng phân loại công trình). Vậy công ty tôi được phép thực hiện thiết kế các hạng mục phụ trợ đó không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác định loại, cấp công trình đối với các công trình: Tường rào, sân vườn, nhà xe thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (có ví dụ minh họa chi tiết).

Theo quy định tại Khoản 20, Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì tổ chức phải có chứng chỉ năng lực về thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật với hạng tương ứng khi thiết kế các cấp công trình loại này.

Bài viết cùng chủ đề: