Chi tiết câu hỏi :

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 82 Luật Xây dựng 2014: “Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước”. Tuy nhiên, Điểm b, Khoản 2, Điều 24 Nghị định 59/2015/NĐ-CP lại quy định: “Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước”. Vậy, tôi xin hỏi, công trình chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật thì người quyết định đầu tư hay chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật được quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: