Chi tiết câu hỏi :

Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả có quy định:

“1. Năm 2020:

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh”.

Tôi xin hỏi, 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh là có tính gói thầu hỗn hợp, gói thầu phi tư vấn trên 10 tỷ đồng một giai đoạn hai túi hồ sơ hay không (vì tại thời điểm ngày 19/6/2020 theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT thì không có mẫu đấu thầu qua mạng cho gói thầu hỗn hợp và gói thầu phi tư vấn một giai đoạn hai túi hồ sơ)?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2020 như sau:

Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Ngày 30/1/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hướng dẫn tại Khoản 2 Mục I Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT đã nêu rõ các gói thầu có thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo đó, đối với những gói thầu thuộc hạn mức nêu trên (trừ gói thầu có tính chất đặc thù chưa thể áp dụng đấu thầu qua mạng như gói thầu chia làm nhiều phần, gói thầu hỗn hợp, gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng loại hợp đồng đơn giá, gói thầu dịch vụ tư vấn có loại hợp đồng hỗn hợp…) phải áp dụng đấu thầu qua mạng.

Ngoài ra, ngày 30/6/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT và có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2020. Trong Thông tư này đã bổ sung mẫu E-HSMT đấu thầu qua mạng đối với gói thầu phi tư vấn áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: