Chi tiết câu hỏi :

Trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, công ty tôi gặp vướng mắc liên quan đến việc xác định loại dự án thuộc nhóm A, B hay C, cụ thể như sau:

Phụ lục I Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hướng dẫn phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP đã bãi bỏ Phụ lục này. Mặc dù vậy vẫn có một số nghị định, thông tư còn đề cập về việc phân nhóm dự án.

Để có cơ sở xác định loại, nhóm dự án đối với trường hợp sử dụng vốn khác từ đó xác định cơ quan có thẩm quyền trong việc thẩm định các bước trong trình tự thực hiện đầu tư dự án, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể nội dung này.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 49 Luật Xây dựng 2014 quy định: “Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình của dự án gồm dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công”.

Nội dung này tiếp tục được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (nội dung sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5).

Do vậy, dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: