Chi tiết câu hỏi :

Năm 2005, tôi được cử  đi học sư phạm thể dục (hệ cử tuyển) tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương 2. Sau khi ra trường, ông về công tác tại xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nơi ông cư trú và thuộc xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Theo quyết định của UBND huyện Bắc Bình, tôi thuộc diện xét điều động. Tuy nhiên tôi cho rằng tôi thuộc diện cử tuyển để phục vụ địa phương theo đúng chủ trương của Nhà nước, không thuộc diện điều động. Xin hỏi, UBND huyện Bắc Bình xét điều động tôi đến nơi công tác tại trường khác, xa nơi tôi cư trú có hợp lý không? Theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ, tôi là người địa phương thì có được hưởng phụ cấp thu hút 70% như những giáo viên từ nơi khác đến công tác hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Nghĩa vụ của viên chức được quy định tại Khoản 3 Điều 17 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010: “Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền”.

Đối với những trường không đủ giáo viên, cấp có thẩm quyền có thể cân đối, điều động giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu cho phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu về đội ngũ trên địa bàn.

Hiện tại chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn”.

Như vậy, nếu ông Phạm Đức Quỳnh được điều động đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì ông được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định của Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ.

Bài viết cùng chủ đề: