Chi tiết câu hỏi :

Theo quy định tại Điều 12 Luật Đấu thầu, hồ sơ mời thầu được phát hành sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu. Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bên mời thầu phải đính kèm quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu và đính kèm hồ sơ mời thầu. Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, hồ sơ mời thầu được phát hành trên Hệ thống ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu. Như vậy, quy định thời gian phát hành hồ sơ mời thầu theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT không phù hợp với quy định về thời gian phát hành hồ sơ mời thầu theo Luật Đấu thầu. Đề nghị được hướng dẫn để thực hiện việc đăng tải thông tin về đấu thầu và phát hành hồ sơ mời thầu tuân thủ quy định của pháp luật.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu áp dụng đối với trường hợp phát hành hồ sơ mời thầu không qua mạng (phát hành trực tiếp cho nhà thầu đến mua hoặc nhận hồ sơ).

Đối với đấu thầu qua mạng, Khoản 2 Điều 60 Luật Đấu thầu quy định Chính phủ quy định chi tiết việc lựa chọn nhà thầu qua mạng và lộ trình áp dụng. Theo đó, Khoản 2 Điều 84 và Khoản 7 Điều 88 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

Theo quy định tại Điều 10 và Điều 13 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá phải được đính kèm cùng thông báo mời thầu. Quy định này nhằm tiết kiệm thời gian trong đấu thầu, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong đấu thầu. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu đều có khả năng tiếp cận hồ sơ cùng một lúc.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: