Chi tiết câu hỏi :

Tôi công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được 9 năm 10 tháng. Xin hỏi, tôi có được tính tròn số năm công tác là 10 năm để hưởng chế độ công tác tại vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó tại Điều 13 Nghị định này đã quy định về thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp.

Vấn đề bà Vũ Thị Huyền hỏi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Điện Biên. Vì vậy, đề nghị bà có văn bản gửi cơ quan quản lý công chức, viên chức nơi ông/bà công tác để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: