Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi nằm trong khu công nghiệp dệt may. Ngành nghề là sản xuất găng tay (nhập găng tay thô về phủ lớp cao su kỹ thuật NBR rồi xuất bán). Công ty tôi đã lập bản cam kết môi trường năm 2013, công suất 1.200.000 đôi, đã được chấp nhận. Nhưng nay công ty điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, tăng công suất lên 5.500.000 đôi. Tôi xin hỏi, công ty tôi có cần làm thủ tục về môi trường hay không? Nếu có thì làm kế hoạch bảo vệ môi trường hay làm báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Câu hỏi của bà còn thiếu nhiều thông tin chi tiết, nên Bộ không thể trả lời cụ thể. Bà có thể căn cứ vào các Mục 1, 87, 89, 104 Phụ lục II, Mục I phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường để xác định có thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (cột số 2 và 3) hay đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (cột số 5).

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: