Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi muốn cải tạo hệ thống xử lý nước thải để chất lượng nước sau xử lý tốt hơn và bổ sung bể sự cố. Xin hỏi, công ty tôi có phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường) của công ty ông đang hoạt động và có nhu cầu cải tạo hệ thống xử lý nước thải để chất lượng nước sau xử lý tốt hơn và bổ sung thêm bể sự cố thì thuộc đối tượng quy định tại số thứ tự 105 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (thay đổi công nghệ xử lý chất thải) và phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: