Chi tiết câu hỏi :

Tôi xin hỏi, khái niệm “đất lưu không” trong định nghĩa chỉ giới xây dựng tại QCVN 01:2019/BXD được hiểu như thế nào? Các bộ phận, chi tiết kiến trúc nào được phép xây vượt quá chỉ giới xây dựng nhưng không vượt quá chỉ giới đường đỏ (ví dụ bậc thềm, vệt dắt xe, ram dốc, bậu cửa, ô văng, mái đua,…)?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 1.4 Khoản 1.4.23 Mục 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BXD định nghĩa: “Chỉ giới xây dựng là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch hoặc thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất cho phép xây dựng công trình (cả phần nổi và phần ngầm) và phần đất lưu không”.

Đất lưu không: Là khoảng không gian giữa chỉ giới các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng do Nhà nước quản lý.

Các bộ phận, chi tiết kiến trúc được phép xây vượt quá chỉ giới xây dựng (ví dụ bậc thềm, vệt dắt xe, ram dốc, bậu cửa, ô văng, mái đua…) cần tuân thủ quy định tại Điều 2.6 “Các chi tiết kiến trúc của công trình do đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và từng khu vực quy định”.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: