Chi tiết câu hỏi :

Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định: “Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý, sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ”. Trong khi đó tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng viên chức cũng quy định: “Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức”. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Bộ Nội vụ vẫn chưa ban hành văn bản quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với các viên chức làm công tác lưu trữ tại các đơn vị sự nghiệp nói chung và viên chức chuyên ngành lưu trữ làm việc tại các Trung tâm lưu trữ lịch sử quốc gia và Lưu trữ lịch sử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng. Xin hỏi, khi nào thì Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức làm công tác lưu trữ? Khi nào thì Bộ Nội vụ phân cấp hoặc cho phép các đơn vị đủ điều kiện tiêu chuẩn để giảng dạy và cấp chứng chỉ bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thì đối với chuyên viên chuyên ngành lưu trữ, các Bộ, ngành, địa phương được căn cứ vào các quy định này để tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ theo thẩm quyền.

Trong quá trình tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ nếu Bộ Nội vụ thấy phương thức tổ chức thi thăng hạng không phù hợp thì Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, ban hành quy định về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ.

Theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ thì đối với trường hợp viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.

Bài viết cùng chủ đề: