Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi đang thi công công trình đường dây 0,4kv thuộc công trình đường dây và trạm biến áp. Xin hỏi, theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn lĩnh vực cấp phép hoạt động điện lực có quy định về lĩnh vực truyền tải điện, phát điện, vậy đường dây và trạm biến áp thuộc lĩnh vực hoạt động nào? Thiết kế công trình điện chiếu sáng đô thị (thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật) có cần giấp phép hoạt động tư vấn điện lực hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Công Thương

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực bao gồm tư vấn thiết kế công trình điện và tư vấn giám sát thi công công trình điện. Công trình điện bao gồm 2 loại:

– Công trình nhà máy điện (thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện);

– Công trình đường dây và trạm biến áp.

Công trình đường dây và trạm biến áp áp dụng trong hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực được phân làm 4 hạng, trong đó hạng 4 có quy mô cấp điện áp đến 35 kV.

Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực cũng quy định về các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực, trong đó có tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

Như vậy, trong lĩnh vực thiết kế công trình điện chiếu sáng đô thị nếu có nội dung liên quan đến hoạt động tư vấn thiết kế đường dây hoặc trạm biến áp đấu nối với hệ thống điện quốc gia thì đơn vị phải có giấy phép hoạt động điện lực.

Đơn vị sẽ được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn thiết kế đường dây và trạm biến áp nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 41 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 của Chính phủ) và có đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 21/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Bài viết cùng chủ đề: