Chi tiết câu hỏi :

Công ty của tôi có đề nghị ngân hàng phát hành thư bảo lãnh dự thầu đối với gói thầu X theo Mẫu của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015. Trên thư bảo lãnh có thời hiệu hết hạn cụ thể. Do công ty tôi không trúng thầu, bị thất lạc thông báo kết quả đấu thầu nên công ty đợi đến khi hết thời hạn hiệu lực của thư bảo lãnh mới yêu cầu ngân hàng giải tỏa bảo lãnh. Tuy nhiên ngân hàng cho rằng mẫu thư bảo lãnh theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT là không xác định thời hạn, và chỉ giải tỏa bảo lãnh khi công ty cung cấp được thông báo trượt thầu, mặc dù thời hạn bảo lãnh có còn hay không. Xin hỏi, quan điểm của ngân hàng về mẫu thư bảo lãnh như vậy có chính xác hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 7 Điều 11 Luật Đấu thầu quy định bên mời thầu có trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu không được lựa chọn theo thời hạn quy định trong hồ sơ mời thầu nhưng không quá 20 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Theo đó, việc hoàn trả bảo đảm dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Ngoài ra, kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để nhà thầu tra cứu.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: