Chi tiết câu hỏi :

Xin hỏi, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực thi hành nhưng chưa phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư (đối với trường hợp áp dụng sơ tuyển) hoặc chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng phạm cả hai điều kiện là “không thuộc lĩnh vực đầu tư” và “không đáp ứng quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu” thì dừng thực hiện hay là dự án phạm một trong hai điều kiện nêu trên thì dừng thực hiện”?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 1/7/2020, Chính phủ đã ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) số 64/2020/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021).

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 101 Luật PPP, dự án không thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Luật này hoặc không đáp ứng quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Luật này mà đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư hoặc chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với dự án không áp dụng sơ tuyển thì dừng thực hiện.

Như vậy, trường hợp dự án không đáp ứng một trong hai điều kiện nêu trên hoặc không đáp ứng cả hai điều kiện trước khi Luật PPP có hiệu lực thi hành thì dừng thực hiện.

Bài viết cùng chủ đề: